GDPR

Met deze privacyverklaring kan u kennis nemen van de manier waarop uw persoonsgegevens
worden verzameld en verwerkt door het Diagnostisch en Therapeutisch Centrum en de rechten
die u in dit verband kan uitoefenen in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR).


Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden, hoe lang en op welke
manier?
We verzamelen en verwerken volgende gegevens:
- Persoonlijke identificatiegegevens van de ouder(s): naam, adres, telefoonnummer en emailadres, beroep
- Persoonlijke identificatiegegevens van uw kind(eren): naam, geboortedatum, geslacht,
pasfoto, school, schooljaar en richting
- Gegevens met betrekking tot gemaakte afspraken: datum, uur
- Gegevens via vragenlijsten in kader van diagnostisch onderzoek
- Gegevens uit verslagen van vroegere onderzoeken
- Onderzoeksresultaten en observaties
- Informatie omtrent uw kind mbt ontwikkeling, medische achtergrond, gezinsrelaties,
schoolresultaten, sociaal-emotionele factoren, anamnese


Voor volgende doeleinden:
- Om de goede werking en diensten van ons centrum te verzekeren:
communicatiedoeleinden, verwerking van testgegevens, hulpverlening
- Om onderzoeksgegevens te verwerken in een multidisciplinair verslag


Hoe lang: gedurende 5 jaar op papier en gedurende 15 jaar digitaal


Op volgende manier:
- Gegevens op papier in een dossier dat opgeslagen wordt in het centrum op een afgesloten
plek
- Digitale agenda
- Digitale opslag van het verslag
- Digitale verwerking van sommige testresultaten (oa Via Q-global)


Wie is betrokken in de verwerking van uw persoonsgegevens via ons centrum?
De onderzoekers en therapeuten die deel uitmaken van ons centrum zijn verantwoordelijk voor
de verwerking van uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere ontvangers, zoals mutualiteit,
wanneer dit noodzakelijk of nuttig is. Doorgeven van uw gegevens aan derden gebeurt in
overleg en niet zonder uw toestemming, zoals school, CLB, arts.